Termín kurzu: 29. 9., 10., 11. a 27. 10., 8. a 10.11. 2017 vždy od 9:00 Olomouc

Lektorka: Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská, Ph. D.

Kurz je určen pro: učitele mateřských škol

Cena kurzu: 6300,- Kč

Seminář je akreditován u MŠMT pod číslem jednacím: MSMT- 25400/2016-2-602

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními informacemi o řeči a jejím vývoji. Účastník získá dovednosti k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a znalosti o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace.

Obsah kurzu:

1. den (8 hodin)

 • systém logopedické péče
 • logopedická terapie v resortech MZ a MŠMT, vymezení pojmů
 • úvod do ontogenetického a fylogenetického vývoje řeči
 • vývoj řeči dle jednotlivých jazykových rovin do mladšího školní věku
 • souvztažnost řečového vývoje a myšlení, motoriky, vizuální percepce

2. den (8 hodin)

 • základní charakteristika jednotlivých okruhů narušené komunikační schopnosti a její členění
 • nejčastější logopedické diagnózy
 • úvod do problematiky orientačního logopedického vyšetření: kompetence k jeho provádění, obsah, struktura, využití, diagnostická kritéria

3. den (8 hodin)

 • metody a postupy rozvoje dětské řeči 1. část
 • praktická metodologie
 • stimulační programy
 • podpora rozvoje komunikačních dovedností ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické

4. den (7 hodin)

 • metody a postupy rozvíjení vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu
 • metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči 2. část
 • praktické náměty pro včlenění rodiče do spolupráce, sluchové hry, dechová cvičení

5. den (5 hodin)

 • grafomotorika: metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí
 • vizuální a auditivní diferenciace, časová orientace, prostorové orientace

Další dny následuje pedagogická praxe v délce (20 hodin), během které účastníci využijí vědomosti a dovednosti získané v teoretické části. Na základě získaných poznatků z ped. praxe zpracují závěrečnou práci na téma jazyková chvilka. Rozsah minimálně 3-5 normostran, vyhodnocují lektoři.

Poslední den - závěrečný hodnotící seminář (4 hodiny)

 • shrnutí poznatků celého vzdělávacího programu
 • závěrečná zkouška

 

Účastník kurzu musí doložit:

 • doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele
 • písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe

Seminář lze hradit z projektu šablon.